Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek

Az eBekérő felület Általános Szerződési Feltételei

Fizetési kérelmeinek az eBekérő felületén keresztül történő feladásához és fogadásához Ön köteles saját profilját regisztrálni és elfogadni az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételeket.

Az Adatkezelési Tájékoztató (1. sz. melléklet), továbbá minden egyéb mellékletként megjelölt dokumentum a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. Bármely, a Szerződési Feltételekre tett utalás vagy hivatkozás során a jelen Általános Szerződési Feltételek és az ennek elválaszthatatlan mellékleteit képező “Adatkezelési Tájékoztató” melléklet, továbbá minden egyéb mellékletként megjelölt dokumentum irányadó és együttesen értelmezendő.

Az Általános Szerződési Feltételek (annak valamennyi mellékletével együtt) szabályozzák az eBekérő és az Eladó között létrejövő, az eBekérő által az Eladónak Díj fizetése ellenében nyújtott közvetítői szolgáltatásokban megtestesülő szerződéses jogviszonyt, amely abban áll, hogy az eBekérő lehetőséget biztosít az Eladónak utóbbi Fizetési Kérelmeinek az eBekérő felületén keresztül Vevő részére történő feladására akképpen, hogy az eBekérő gondoskodik a Fizetési Kérelemnek a GIRO Zrt. által üzemeltetett Bankközi Klíring Rendszerbe történő továbbításáról és a feldolgozás eredményének azonnali on-line visszajelzéséről.

Szintén a jelen Általános Szerződési Feltételek (annak valamennyi mellékletével együtt) szabályozzák az eBekérő és a Vevő között létrejövő, az eBekérő által a Vevő részére ingyenesen nyújtott adatkezelési szolgáltatásokban megtestesülő szerződéses jogviszonyt, amely abban áll, hogy az eBekérő lehetőséget biztosít a Vevőnek e-mail címmel, névvel és bankszámlaszámmal rendelkező Profil létrehozására, hogy a Fizetési Kérelem feladása az e-mail cím megadása mellett a Vevő számára megtörténhessen.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Adatgyűjtő - Az eBekérő felület üzemeltetője a Plomba Kft.

Adatkezelő - Az eBekérő felület üzemeltetője a Plomba Kft.

Ajánló - Az eBekérő értékesítési és marketing tevékenységét végző kereskedelmi ügynök.

Általános Szerződési Feltételek - mindazon Szerződési Feltételek és azok mellékleteinek és kiegészítéseinek összessége, amely az eBekérő és az Eladó között létrejövő, az eBekérő által az Eladónak díjfizetés ellenében nyújtott közvetítői szolgáltatásokban megtestesülő szerződéses jogviszonyt, illetve az eBekérő és a Vevő között adatkezelési szolgáltatásban megtestesülő szerződéses jogviszonyt szabályozzák, amelyek együttesen lehetővé teszik, hogy az eBekérő a Fizetési Kérelmeket a Bankközi Klíring Rendszerbe továbbítsa.

Bankközi Klíring Rendszer - A GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. által működtetett a hitelintézetek közötti nagy tömegű, kis egyedi értékű azonnali átutalások lebonyolítását végző informatikai rendszer.

Cég - Olyan cégek és alapítványok, akik a Cégjelző céginformációs rendszerben bankszámlaszámmal, számlázási címmel és aktív státusszal rendelkeznek.

Díj - az a Forgalom alapján megállapított pénzösszeg, amelyet az Eladó az eBekérő -nek az eBekérő által a Eladónak nyújtott közvetítői szolgáltatások fejében tartozik megfizetni az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően.

eBekérő - Plomba Kft. - (bejegyzett székhelye:1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 45-47.; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartó hatóság által vezetett cégjegyzékszáma: 01-09-167881; adószáma: 10774272-2-41; közösségi adószáma: HU10774272, BEI kódja: NONBHUH1005); az eBekérő felület tulajdonosa és üzemeltetője. Jelen ÁSZF-ben az eBekérő a Plomba Kft.-t jelenti.

eBekérő felület - azon elektronikus online szoftveres alkalmazások, amelyeken keresztül az eBekérő hozzáférést biztosít az Eladó és a Vevő számára a GIRO Zrt. által üzemeltetett Bankközi Elszámoló Rendszerhez és magában foglalja az ebekero.hu weboldalt, a letölthető webshop modulokat, a tömeges kérelemfeladó alkalmazásokat, ezek okostelefonos kiterjesztéseit és egyéb alkalmazásait;

Eladó - Az a természetes vagy jogi személy, aki a Fizetési Kérelmet a Vevőnek jóváhagyási célból elindítja az eBekérő bármely kérelemfeladási felületén; (A létrejövő banki átutalás Kedvezményezettje.)

Elszámolási időszak - Minden naptári hónap 1. napjának 0. másodpercétől az adott naptári hónapot követő naptári hónap 1. napjának 0. másodpercéig.

Felek - Az eBekérő, az Eladó és a Vevő;

Fizetési kérelem - Egy olyan banki üzenet, amelyet az Eladó (Kedvezményezett) indít a Vevő (Fizető) felé saját részre történő átutalási megbízás kezdeményezése céljából.

Forgalom - Az Elszámolási Időszak alatt sikeresen teljesített Fizetési kérelmek összege. A Forgalom Eladónként és Elszámolási Időszakonként kerül kimutatásra.

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. - Magyarországon a Bankközi Klíring Rendszert üzemeltető, a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló cég.

Hitelesített Ügyfél - Olyan Regisztrált Ügyfél, akiknek regisztrációs adatait a Céginformációs rendszerben vagy bankkivonat alapján az eBekérő hitelesítette. A Hitelesített Ügyfelek lehetnek Eladók, Vevők, 10.000.000.-Ft összegig indíthatnak fizetési kérelmet, tömegesen és akár automatizált módon is.

Közvetítő - Az eBekérőt üzemeltető Plomba Kft., ami lehetőséget biztosít az Eladónak és a Vevőnek a Fizetési Kérelem Bankközi Klíring Rendszerbe történő feladására.

Magánszemély - Olyan természetes vagy jogi személyek, akik nincsenek bankszámlaszámmal benne a Cégjelző céginformációs rendszerben (magánszemélyek, e.v.-k, társasházak, stb.)

Mediáció - Alternatív vitarendezési módszer, amely a Felek között az Általános Szerződési Feltételek alapján létrejövő szerződéses jogviszony valamely vitás kérdése okán válhat szükségessé.

Munkanap - A hét valamennyi napja, kivéve a szombatot és a vasárnapot, illetve a hivatalosan/törvényileg elrendelt munkaszüneti és ünnepnapokat.

Offline értékesítés - Minden olyan értékesítési forma, ahol az Eladó és a Vevő személyesen jelen van.

Pénznem - Magyar Forint

Profil Zárolása - Olyan intézkedés, amely az Eladó vagy a Vevő Profiljának ideiglenes felfüggesztésével vagy végleges törlésével jár.

Regisztrált Ügyfél - Olyan, a regisztrációs folyamaton átesett Ügyfél, aki az e-mail címét, nevét és bankszámlaszámát megadta és sikeres tranzakciókban részt vett. A Regisztrált Ügyfelek lehetnek Eladók és Vevők is, de Eladóként max. 20.000.-Ft összegű fizetési kérelmet indíthatnak egyedileg, nem automatizált módon.

Rendelkezésre Állási Idő - az az idő, amikor az Eladó az eBekérő felületén feladott Fizetési Kérelmeket 5 másodpercen belül továbbítani tudja a GIRO Zrt. által üzemeltetett bankközi átutalási rendszerbe.

Szabályozás - Mindennemű jogszabály, törvényi rendelkezés, rendelet, végzés, határozat, döntés, rendszabály, utasítás vagy felszólítás (ill. jogszabályi környezet), amelyet az Európai Unió valamely hatósága, kormányzati, szabályozó, felügyeleti, ellenőrző vagy törvényhozó szerve saját illetékességének körében ír elő, léptet hatályba, foganatosít, hirdet ki, rendel el vagy hajt(at) végre;

Ügyfél - Profil - Az eBekérő felületén e-mail címmel sikeresen regisztrált Magánszemély vagy Cég, aki lehet akár Eladó, akár Vevő vagy mindkettő. Jelen ÁSZF-ben a Profil az Ügyfelet jelenti. A Profil azonosítója az e-mail címe.

Vevő - Az a természetes vagy jogi személy, aki a Fizetési kérelem elfogadásáról/elutasításáról dönt. (A létrejövő banki átutalás Fizető fele.)

2. A TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ JOGNYILATKOZATOK ÉS MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

2.1 Eladó nyilatkozik és szavatol érte, hogy: (a) a regisztrációt a saját vagy az általa képviselt jogi személy nevében teszi meg; (b) regisztrációkor valós adatokat adott meg, megfelelő jogképességgel rendelkezik és tevékenységét a vonatkozó törvényi előírásoknak, így különösen a Szabályozásnak megfelelően látja el; (c) szerződésszerű tevékenységét kizáró körülmény nem áll fenn; (d) a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásához szükséges jogi és törvényi feltételeket teljesítette; (e) szerződéskötési képességgel rendelkezik, továbbá jognyilatkozatra jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogok és kötelezettségvállalások vonatkozásában.

2.2 Vevő nyilatkozik és szavatol érte, hogy: (a) a regisztrációt a saját vagy az általa képviselt jogi személy nevében teszi meg; (b) regisztrációkor valós adatokat adott meg, megfelelő jogképességgel rendelkezik; (c) szerződéskötési képességgel rendelkezik, továbbá jognyilatkozatra jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogok és kötelezettségvállalások vonatkozásában.

2.3 eBekérő előadja, hogy az eBekérő felület tulajdonosaként és a GIRO Zrt. -vel megkötött csatlakozási szerződés alapján hozzáférést biztosít a GIRO Zrt. által üzemeltetett Bankközi Klíring Rendszerhez a Fizetési Kérelmek feladása céljából azon Ügyfelek számára, akik a sikeres Regisztráció során elfogadták a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

2.4 eBekérő nyilatkozik és szavatol érte, hogy: (a) az eBekérő felületen a Fizetési Kérelmek indítására és a státuszriportok visszajelzésére éves átlagban 99%-os rendelkezésre állást biztosít. (b) az előre tervezhető leállásokat és frissítéseket az üzemeltető lehetőség szerint éjjel 00:00-04:00 óra között végzi el. (c) az előre tervezett leállásokat az ebekero.hu felületen legalább 24 órával a tervezett leállás előtt jelzi. (d) az előre nem tervezett, rendkívüli leállások kivizsgálását és megoldását a leállástól számított 4 órán belül megkezdi.

2.5 Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az eBekérő az alapuló jogviszonyban független közvetítői minőségében vesz részt és az Eladó részére közvetítői tevékenységet végez anélkül, hogy közben bárminemű kockázatot vállalna a fizetési, értékesítési folyamatra vagy a szolgáltatásnyújtásra nézve. Felek e körben rögzítik, hogy az eBekérő csak és kizárólag a tőle, mint közvetítőtől elvárható közvetítői tevékenységeket és támogatói feladatokat látja el az Ügyfelek javára. Ezzel összhangban az eBekérő semminemű tulajdonosi vagy kockázatvállalási kötelezettséget, illetve kárveszélyt nem vállal a feladásra kerülő Fizetési Kérelmekre vonatkozóan, hanem valamennyi kockázatot az Ügyfelek kötelesek vállalni.

3. A REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELEI

3.1 Bármely természetes vagy jogi személy, illetve gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a Fizetési Kérelem feladásakor Eladóként vagy Vevőként használja az eBekérő felületét, az köteles regisztrálni magát az eBekérő felületen, és csak a regisztrációs folyamat sikeres lezárását követően használhatja az eBekérő felületét.

3.2 A regisztráció elvégzéséhez a természetes vagy jogi személy, illetve gazdálkodó szervezet köteles az eBekérő felületén a saját nevében egy Ügyfél-fiókot, azaz Profilt létrehozni, a szükséges információkat kitölteni, valamint az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadni.

3.2 Az Ügyfelek szavatolnak érte, hogy a regisztrációs folyamat során az eBekérő rendelkezésére bocsátott információk naprakészek, teljeskörűek, a valóságnak megfelelnek és a regisztrációt a saját vagy az általuk képviselt jogi személy nevében tették meg.

4. A REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELEI

4.1 eBekérő-t az általa az Eladónak nyújtott szolgáltatás ellenében, Forgalom alapján megállapított Díj illeti meg.

4.2 Az eBekérő használata a Vevőnek ingyenes.

4.3 A Díj mértéke az Eladó által indított, Vevő által teljesített Forgalom 0,5%-a.

4.4 Az eBekérő az Eladó részére havi 100.000.-Ft Forgalomig eltekint a Díjtól, ha az Eladó Offline Értékesítés esetén matricával, Webshop esetén bannerrel, tömeges feladó esetén pedig a honlapján bannerrel jelzi, hogy elárusító helyén eBekérő szolgáltatással lehet fizetni. Amennyiben az Eladó által az elszámolt hónapban a Forgalom meghaladta a 100.000.-Ft-t, úgy az eBekero a teljes Forgalom alapján fizetendő Díjból 500.-Ft kedvezményt ad.

4.5 A Díj Elszámolási Időszakonként kerül megállapításra és érvényesítésre. Az időszakonként felszámított Díjakat az Eladók követhetik a saját Profil felületükön. A Díj-kimutatásban szereplő összegben az eBekérő az Eladó megadott e-mail címére Fizetési Kérelmet küld. A Fizetési Kérelem sikeres teljesítését követően az eBekérő tárgyi ÁFA mentes számlát állít ki és küld meg az Eladó megadott e-mail címére, a számlán az igénybe vett szolgáltatás megnevezése “Fizetőeszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása” lesz. Amennyiben Eladó kifogást emel a Díjrészletező Kimutatás tartalmát illetően, ill. vitatja a vonatkozó Díjról kiállított számlát, és álláspontja megalapozottnak bizonyul, úgy az ilyen kifogásolt tartalmú elszámolásból következő különbözet a soron következő Elszámolási Időszak Díjrészletező Kimutatásában és az ahhoz tartozó számlán kerül megjelenítésre és érvényesítésre. A számlán a teljesítés dátuma az Elszámolási időszakot követő hónap 1. napja. A számla keltezése, a számlakibocsátás napja. A számla fizetési határideje 15 nap. Nemfizetés esetén az eBekérő Fizetési Felszólítást küld az Eladó részére és ismételten megküldi a Fizetési Kérelmet. Amennyiben a Fizetési Felszólítás mellett kiküldött Fizetési Kérelem 15 napos határideje is lejár úgy a Profil Zárolásra kerül.

5. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, CSALÁS ÉS ADATVÉDELEM

5.1 A regisztráláskor megadott bankszámlára vonatkozó elvek:

 • a.) Csak a beépített banki ellenőrző algoritmusnak megfelelő bankszámlaszámot fogad be az eBekérő.
 • b.) Egy bankszámlaszámhoz csak egy e-mail cím tartozhat, amit csak egy sikeres tranzakció erősíthet meg.
 • c.) Az eBekérő saját fejlesztésű öntanuló algoritmusa minden bankszámlaszámot folyamatosan minősít, ami meghatározza, hogy mennyire kockázatos a bankszámlához tartozó Profil és, hogy egyszerre hány függő tranzakciója lehet a bankszámlaszámhoz tartozó Profilnak. Amennyiben a beépített öntanuló algoritmus a bankszámlaszámhoz tartozó Profilt kockázatosnak minősíti, úgy a Profil Zárolásra kerül.
 • d.) Az öntanuló algoritmus minősítését az eBekérő manuálisan egyedileg felülbírálhatja, a Zárolt Profilokat újra engedélyezheti, illetve a nem Zárolt Profilokat indoklás nélkül manuálisan zárolhatja.
 • e.) 1 év után az inaktív bankszámlaszámok és a hozzájuk tartozó Profilok törlésre kerülnek.
 • f.) Magánszemélyek esetén a bankszámlaszám, a név, és az e-mail cím megadását és párosítását csak ezek birtokosa vagy megbízottja végezheti.

5.2 A Regisztrált Profilra vonatkozó elvek:

 • a.) Egy e-mail címhez csak egy bankszámlaszám tartozhat, amit csak egy sikeres tranzakció erősíthet meg.
 • b.) Regisztráció során a nevet, a bankszámlaszámot és az e-mail címet kell megadni. A Regisztrált Profil lehet Eladó és Vevő is, de Eladóként max. 20.000.-Ft összegű fizetési kérelmet indíthat, amit csak egyedileg, nem automatizált módon tehet meg.
 • c.) Hitelesítés során a már korábban regisztrált Profil regisztrációs adatait a Céginformációs rendszerben kell hitelesíteni, vagy bankkivonat alapján az eBekérő felület üzemeltetője hitelesíti azokat. A Hitelesített Profil lehet Eladó, Vevő, aki 10.000.000.-Ft összegig indíthat fizetési kérelmet, egyedileg, vagy tömegesen, akár automatizált módon is.
 • d.) A webshop modulokat és a Tömeges Fizetési Kérelemfeladó modult csak Hitelesített Profilok használhatják.
 • e.) Az eBekérő a Magánszemélyek regisztrációját nem ellenőrzi, de bármilyen visszaélésre utaló jelzés esetén Zárolja a Profiljukat.
 • f.) Az eBekérő felületen, eszközhöz köthetően el lehet rejteni az Eladó és a Vevő e-mail címét, hogy illetéktelenek ne láthassák.
 • g.) Az eBekérő felületen eszközhöz köthetően be lehet állítani az Eladó automatikus kitöltését.

5.3 A Fizetési Kérelemre vonatkozó elvek:

 • a.) Az Eladó és a Vevő nem lehet azonos.
 • b.) A Fizetési Kérelem minimum összege 100.-Ft.
 • c.) A Hitelesített Profilok max. 10.000.000.-Ft összeghatárig adhatnak fel Fizetési Kérelmet az eBekérő felületen keresztül. Nem hitelesített Profilok maximum 20.000.-Ft összeghatárig adhatnak fel Fizetési Kérelmet az eBekérő felületén keresztül.
 • d.) A Bankközi Klíring Rendszerbe továbbított Fizetési Kérelmek 5 perces várakozási idő után törlésre kerülnek sikertelen státusszal. A sikeres/sikertelen státusz visszajelzése az eBekérő felületen vizuálisan akkor jelenik meg, ha a böngészési munkamenetet időközben nem szakítják meg.

5.4 Az e-mail cím és a bankszámlszám párosításra vonatkozó alapelvek:

 • a.) Amennyiben sem az e-mail címet sem a bankszámlaszámot nem regisztrálták korábban az eBekérő felületen, úgy a regisztrációnak akadálya nincs.
 • b.) Amennyiben az emailcímet korábban már más bankszámlaszámhoz regisztrálták az eBekérő felületen, de a bankszámlaszám még ismeretlen az eBekerő felületen, úgy a Profilkezelőben törölni kell az emailcímet, azaz a hozzá tartozó Profilt, hogy hozzá lehessen rendelni az e-mail címet az új bankszámlaszámhoz. (a Profil törlésére a Profilkezelőbe belépve külön menüpont van, ahol a törlést megerősítő email megküldését lehet kérni)
 • c.) Amennyiben az emailcímet korábban már más bankszámlaszámhoz regisztrálták az eBekérő felületen és/vagy a regisztrálandó bankszámlaszámot regisztrálták már korábban az eBekérő felületen egy másik e-mail címhez, úgy az érintett e-mail cím(ek)hez tartozó Profil(oka)t törölni kell, hogy az e-mail címek és a bankszámlaszámok újra párosíthatóvá válhassanak.
 • d.) Amennyiben a bankszámlaszám már regisztrálva van egy e-mail címhez, de a bankszámlaszám tulajdonosának nincs vagy elveszett a bankszámlaszámhoz hozzárendelt e-mail cím feletti ellenőrzési joga, úgy az eBekérő felületen a bankszámlaszám tulajdonosa új e-mail címet adhat meg, aminek élesítéséhez hitelesítő Fizetési Kérelmet kell kérnie. A hitelesítő Fizetési Kérelem elfogadása esetén a bankszámlaszámhoz rendelt e-mail cím megváltozik.

5.5 Csalásokra és visszaélésekre vonatkozó elvek:

 • a.) Bármilyen csalásra vagy visszaélésre utaló tevékenység a Profil Zárolását vonja maga után.
 • b.) Bármilyen törvénybe ütköző csalás vagy visszaélés automatikus feljelentést von maga után.
 • c.) Az eBekérő a tranzakciókban érintett pénzintézeteknek vagy a vizsgálatot folytató bűnüldözési szerveknek minden olyan információt átad, amely alkalmas és szükséges az Ügyfél vagy a csalás gyanújával, illetve a gyanú alapján csalással érintett tranzakciók megfelelő azonosítására.

6. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

6.1 Ügyfél elismeri, hogy a jelen szerződéses jogviszonyban az eBekérő logója, védjegyei, megjelölései az eBekérő kizárólagos tulajdonát képezik, és azoknak az eredetileg meghatározott céltól eltérő felhasználása az eBekérő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.

6.2 Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy az eBekérő felületeihez kapott hozzáférési jogosultsága semmilyen jogcímen nem tekinthető a felülethez, annak forráskódjához vagy az azt felépítő informatikai infrastruktúrához fűződő más egyéb védett jogokhoz tartozó tulajdonjogok átadásának. Az alapulfekvő informatikai rendszerhez, vagy annak bármely későbbi időpontban bekövetkező fejlesztéséhez, módosításához, ill. frissítéséhez fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog, ideértve az informatikai rendszer fejlesztéséhez fűződő védett jogokat is, valamint az eBekérő által az említett informatikai rendszerrel létrehozott, illetve kidolgozott adatbázisok, elemzőeszközök, egyéb szoftverek, újítások, találmányok és szellemi termékek – létrejöttük pillanatától kezdve – az eBekérő -t illetik meg, annak kizárólagos tulajdonát képezik és kizárólagos tulajdonában maradnak. Az eBekérő e körben kizárólagosság nélküli felhasználói jogosultságot ad az Ügyfélnek az említett informatikai rendszer szerződéses időtartam alatti használatára. Felek továbbá rögzítik, hogy az eBekérő által nyújtott szolgáltatások alapját képező technológia és know-how, szabadalommal vagy anélkül, az eBekérő kizárólagos tulajdonát képezi.

6.3 Amennyiben az eBekérő harmadik személytől valamely szellemi tulajdonjog Ügyfél részéről történő megsértésének lehetséges esetéről kap értesítést, illetve, ha erről értesül a sajtóból vagy a közösségi média egyes felületeiről, és az jogilag megalapozottnak tűnik, eBekérő -nek jogában áll az adott Ügyfél Profilját Zárolni.

7. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

7.1 Az Általános Szerződési Feltételek azok Ügyfél általi elfogadásuk napján lépnek hatályba, (azaz a sikeres regisztráció megtörténte után) és határozatlan ideig maradnak érvényben.

7.2 Az eBekérő és az Ügyfél között jelen Általános Szerződési Feltételek szerint fennálló szerződéses jogviszony megszűnik:

 • a.) Az Ügyfél profiljának Ügyfél általi törlésével, amire a Profilkezelő felületre történő belépés után van lehetőség.
 • b.) Az Ügyfél profiljának eBekérő által bármely okból való törlésével.
 • c.) Az eBekérő által az Ügyfél e-mail címére küldött egyoldalú felmondással 30 (harminc) napos felmondási idő gyakorlása mellett, mely esetben a szerződéses jogviszony megszüntetése tekintetében kártérítési, megtérítési vagy bármilyen jellegű visszaszolgáltatási igény érvényesítésére egyik Fél sem jogosult.
 • d.) Továbbá, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott további esetek szerint.

7.3 A szerződéses jogviszony megszűnése, függetlenül annak módjától, nem érinti a Felek között egymással szemben már fennálló kötelezettségek teljesítését.

7.4 Az Általános Szerződési Feltételek alapján fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnését követően az Ügyfél az eBekérő felületen folytatott korábbi tevékenységére vonatkozó előzményinformációk az Ügyfél számára nem maradnak a későbbiekben elérhetőek.

8. FELELŐSSÉG. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

8.1 Amennyiben az Ügyfél elmulaszt eleget tenni a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a vonatkozó Szabályozásban meghatározott kötelezettségeinek (ideértve a mellékletekben foglaltakat is), úgy az Ügyfél felelni tartozik az eBekérő és más harmadik félnek okozott károkért.

8.2 Abban az esetben, ha az Ügyfél valamely, a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, és ezzel olyan körülményt idéz elő, amely az eBekérő működését hátrányosan érinti, ill. annak külső megítélését vagy jó hírnevét csorbítja, úgy az eBekérő fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél Profilját Zárolja.

8.3 Az Ügyfél felelősséget vállal informatikai rendszeréért, az eBekérő csatlakozós rendeltetésszerű használatáért. Az Ügyfél felelni tartozik az eBekérő és más harmadik félnek okozott károkért, melyet az esetlegesen hibásan működő kliensszoftver okozhat.

8.4 Az Ügyfél minősítése az eBekérő által fejlesztett öntanuló szoftver segítségével történik általános algoritmus alkalmazásával, amely minden Ügyfélre egyöntetűen, hátrányos megkülönböztetés nélkül vonatkozik. Az eBekérő nem vonható felelősségre az Ügyféllel szemben az eBekérő ügyfélminősítő algoritmusának, az eBekérő felület szerkezetének, felépítésének okán esetlegesen kieső bevételekért vagy elmaradt haszonért.

8.5 Az eBekérő felületét használó Ügyfelek által az egymásnak okozott károkért az eBekérő felületet üzemeltető Plomba Kft.-t semmilyen kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli.

9. VIS MAIOR

9.1 A jelen megállapodás értelmében vis maiornak tekintendő minden, a Felek érdekkörén kívüli, előre nem látható, elháríthatatlan, az Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt bekövetkező külső körülmény, amely a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését akadályozza vagy ellehetetleníti, és amely a kötelezettsége teljesítésében akadályozott Felet mentesíti a felelősség alól.

9.2 A vis maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a hátráltató esemény bekövetkezésétől számított 10 (tíz) Munkanapon belül értesíteni a vis maior tényéről.

9.3 A kötelezettségeik teljesítésében akadályozott Fél vagy Felek vis maior esetén mentesül(nek) a felelősség alól. Amennyiben a vis maior esemény annak közlésétől számított 3 (három) hónapon belül sem hárul el, úgy bármelyik Fél jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket azonnali hatállyal, írásban elektronikus vagy postai úton, csatolt felmondással megszüntetni.

10. ÉRTESÍTÉSEK ÉS KAPCSOLATTARTÁS

10.1 Az eBekérő -nek címzett valamennyi közlés és értesítés akkor tekintendő érvényesen, a másik Fél által kétségbe nem vonhatóan kézbesítettnek, ha az ajánlott tértivevényes levélküldeményként vagy futárszolgálattal kerül kiküldésre az alábbiakban megadott postacímre: Plomba Kft., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 45-47. vagy elektronikus úton az alábbi e-mail címre: info@ebekero.hu

10.2 Az eBekérő által az Ügyfélnek címzett valamennyi közlés és értesítés az Ügyfél által az eBekérő felületén - a regisztráció során - megadott email címre kerül kiküldésre.

11. AJÁNLÓI RENDSZER

11.1 Az eBekérő értékesítési és marketing célból kereskedelmi ajánlói rendszer üzemeltet.

11.2 Minden saját eBekérő profillal rendelkező Ügyfél Ajánló lehet.

11.3 Az ajánlói rendszer működése és az ajánlói díj számításának módja:

 • a.) Minden Ügyfél egy alkalommal egy ajánlót hozzárendelhet a saját profiljához.
 • b.) Ha az Ügyfél törli a saját profilját, majd a korábban regisztrált bankszámlaszámával új Ügyfélként regisztrál, akkor az új regisztráció az ajánlói rendszer szempontjából már nem számít új regisztrációnak.
 • c.) Az Ügyfél az Ajánlót a saját sikeres regisztrációját követő 30 napban nevezheti meg.
 • d.) Az Ügyfél és az Ajánló profilja semelyik Ügyfél esetén sem lehet azonos.
 • e.) Az ajánlói időszak az Ügyfél általi ajánlói hozzárendeléssel kezdődik és az attól számított 90. napig tart.
 • f.) Az ajánlói díj mértéke az Ügyfél által az ajánlói időszak alatt az eBekérő felületen feladott Fizetési Kérelmek után az eBekérőt megillető közvetítői díjak összege.
 • g.) Egy Ajánlót több Ügyfél is megnevezhet.
 • i.) Az ajánlói időszak végén az ajánló e-mail értesítést kap az ajánlói jutalék mértékéről. Amennyiben ajánló számlaképes, úgy a jutalék összegéről számlát kell kiállítania és megküldenie az eBekérő részére az info@ebekero.hu e-mail címre. A számlán a szolgáltatás megnevezése: “ajánlói díj” lehet, vevőként a Plomba Kft.-t kell feltüntetni, teljesítési dátumként az ajánlói időszakot követő dátumot tudja az eBekérő elfogadni. Az ajánlói díjról szóló számla keltezésének és a számlával érintett ajánlói időszak végének ugyanazon naptári évben kell lennie.
 • j.) Amennyiben Ajánló nem számlaképes, úgy Ajánlót egyszerűsített munkavégzés keretében a Plomba Kft. bejelenteni és az ajánlói díj bérterhekkel csökkentett összege kerül átutalásra az Ajánló részére.

12. IRÁNYADÓ JOG

12.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek értelmezésére, érvényességére és végrehajtására, valamint a Felek jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamennyi jogára és kötelezettségére Magyarország joga irányadó.

13. PANASZKEZELÉS. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

13.1 Annak érdekében, hogy az Ügyféltől érkező panaszok kezelése megfelelően és hatékonyan, ésszerű határidőn belül biztosított legyen, az eBekérő belső rendszert tart fenn az alábbi típusú panaszokkal kapcsolatban:

 • az eBekérő Általános Szerződési Feltételekben rögzített kötelezettségek feltételezett be nem tartása;
 • az eBekérő által nyújtott és az Ügyfelet is érintő szolgáltatások technológiai szempontjai;

13.2 Az Ügyfél panaszát elküldheti közvetlenül az info@ebekero.hu e-mail címre.

13.3 Az eBekérő késedelem nélkül felveszi az Ügyfél panaszát és a kérdéses ügyet érdemi vizsgálatra bocsátja. A panasz kezelése ésszerű határidőn belül megtörténik, figyelembe véve annak sürgősségét, fontosságát és összetettségét, de egyúttal az egy időben beérkező panaszok számát is. A panaszra adott válaszát az eBekérő az Ügyfél regisztrált e-mail címére küldi meg az info@ebekero.hu e-mail címről.

14. MEDIÁCIÓ. JOGVITÁK RENDEZÉSE.

14.1 Az eBekérő és az Ügyfél között az - Ügyfél regisztrációja során az - Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggésben felmerülő esetleges vitás ügyek, ideértve azokat a vitás ügyeket is, melyek rendezése a belső vitarendezési protokoll segítségével nem lehetséges, peren kívüli egyeztetéssel, mediáció útján rendezhető.

14.2 Az eBekérő minden Ügyfél számára biztosít 2 (két) engedéllyel rendelkező a Mediátorok Nyilvántartásában bejegyzett mediátort, akik az esetleges jogviták feloldásában segítséget nyújtanak.

14.3 A mediációs eljárás teljes költségét és annak az egyes Felek által megfizetendő százalékos részét a mediátor határozza meg a Szabályzat mindenkori rendelkezéseinek megfelelően.

14.4 Az Ügyfél köteles aláívetni magát a mediációs eljárásnak és annak során jóhiszeműen eljárni. Ezzel összhangban az eBekérő nem köteles alávetni magát mediációnak, ha:

 • az Ügyfél olyan jogvita tárgyában kezdeményez mediációt, amellyel összefüggésben korábban már kezdeményezett mediációt, ám amelynek során a mediátor megállapította, hogy az Ügyfél nem jóhiszeműen járt el;
 • egyazon tárgykörben többszöri sikertelen próbálkozás sem hozott eredményt az Ügyféllel való mediációban;
 • a mediációban érintett téma kapcsán számos kivételes körülmény került előtérbe, mely alapján belátható, hogy az Ügyfél a korábbiakban sem járt el jóhiszeműen.

14.5 A mediáció lehetősége nem érinti a Felek jogát arra nézve, hogy jogvitájukat bíróság elé vigyék akár a mediációs eljárás előtt, közben vagy után.

14.6 Az Általános Szerződési Feltételekből eredő minden olyan vitás ügy vagy igény eldöntésére, melynek mediációval történő rendezése nem lehetséges, a Felek a közöttük felmerült jogvita eldöntésére a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának illetőségét kötik ki.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK.

15.1 Ügyfél az eBekérő felületen történő regisztrációja során a jelen Általános Szerződési Feltételeket egységes szerkezetbe foglaltan (azok valamennyi mellékletével és kiegészítésével egyetemben), mint ügyleti akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag fogadja el.

15.2 Az Általános Szerződési Feltételek bármilyen nemű módosítása vagy kiegészítése a jelen pontban foglalt rendelkezésre figyelemmel írásbeli formában (ideértve az elektronikus formát is) történik. Az eBekérő fenntartja a jogot arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (ideértve a szerződéses mellékleteket is) egyoldalú akaratelhatározással bármikor módosíthassa. A szerződésmódosítás tényéről és tartalmáról az Ügyfél legkésőbb 15 (tizenöt) naptári nappal annak hatálybalépését megelőzően értesítést kap a regisztrációs e-mail címére.
Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vagy kiegészítésére 15 (tizenöt) napon belül indokolás és értesítés nélkül lehetőség van, ha:

 • azt olyan törvényi vagy jogszabályi rendelkezés írja elő, amely az eBekérő-t is érinti a hatályos Szabályozás értelmében;
 • kizárólag a szóhasználatot érintő olyan változásra van szüksége, amely nem befolyásolja az Általános Szerződési Feltételek tartalmát vagy lényegi jelentését;
Ha az Ügyfél a saját Profiljának törlésével nem mondja fel egyoldalúan a jelen Általános Szerződési Feltételeket a jelen pont szerinti megszüntetésre nyitva álló, fentebb említett határidőn belül, az úgy tekintendő, hogy az Ügyfél a jogvesztő határidő lejártakor hallgatólagosan elfogadta a javasolt módosításokkal érintett szerződés változatot. Ezzel összhangban az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékleteit képező dokumentumok frissített tartalmú változatai tekintendők irányadónak.

15.3 Az Ügyfél jogosult egyoldalúan felmondani az Általános Szerződési Feltételeket a 7. pontban foglalt rendelkezések (Szerződés időtartama és megszűnése) alapján, ebben az esetben az Ügyfélnek a saját Profilját törölnie kell az eBekérő felületen.

15.4 Az Általános Szerződési Feltételek és minden egyéb hozzá tartozó dokumentum (beleértve a mellékleteket és kiegészítéseket) elérhető az Ügyfél számára az eBekérő Felületen, megtekintő és elmenthető formában.

15.5 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése részben vagy egészben jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, ki nem kényszeríthetőnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulnak a hatályos Szabályozás vagy jogerős bírói végzés értelmében, úgy ennek ténye az Általános Szezrődési Feltételek többi rendelkezéseinek alakiságát, jogszerűségét, érvényességét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

15.6 Felek rögzítik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely kötelezettség nemteljesítése szerződésszegésnek minősül, melynek tényéről a kötelezettségszegő fél e-mail értesítést kap a regisztrációkor megadott e-mail címére.

15.7 Felek megállapodnak abban, hogy nem tesznek olyan sajtónyilatkozatot, nyilvános közlést vagy kijelentést, amely a másik fél külső megítélését hátrányosan érintheti vagy jó hírnevét csorbíthatja.

15.8 Felek kötelezettséget vállalnak arra nézvést, hogy a közöttük fennálló és a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott jogviszonyt és együttműködést érintő mindennemű nyilvános közlést előre egyeztetik egymással, kivéve azokat, amelyek az eBekérő által az eBekérő felület népszerűsítése és szolgáltatás promotálása céljából végzett marketing és kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódnak.

15.9 Az Általános Szerződési Feltételek jelen verziója az Ügyfél eBekérő Felületen történő sikeres regisztrálásának napján lép hatályba, de semmiképpen sem 2021. január 1. napját megelőzően.

Melléklet: Az eBekérő felület Adatkezelési Tájékoztatója